Skip to content

El present document regula les condicions generals d’ús del web de l’Associació VILASSAR DE DALT CONTRA EL CÀNCER.

1.- Compromís de l’usuari. L’usuari de  www.vilassardedaltcontraelcancer.cat  es compromet a utilitzar el web respectant la Llei, la moral, els bons costums i l’ ordre públic. Es compromet igualment  evitar qualsevol actuació il·lícita o lesiva de drets o interessos de tercers. L’usuari respondria, si fos el cas, dels danys i perjudicis de qualsevol tipus que es derivessin  del seu incompliment de la llei i/o de les condicions generals d’ús recollides en aquest document.

2.- Protecció de dades de caràcter personal. Per accedir a algunes de les pàgines i continguts d’aquest web, cal –i/o caldrà en un futur–  proporcionar diverses dades de caràcter personal, que VILASSAR DE DALT CONTRA EL CÀNCER tractarà de forma automatitzada, incorporant-les al corresponent fitxer inscrit al Registre General de Protecció de Dades. VILASSAR DE DALT CONTRA EL CÀNCER  garanteix la confidencialitat de les dades personals subministrades a través d’aquest web,     i fa constar que estan convenientment adoptades totes  les mesures necessàries per garantir la  seguretat en les seves instal·lacions, sistemes i fitxers.

El titular de les dades tindrà, en tot moment, el dret d’accedir al fitxer, així com també els drets d’accedir a la seva  rectificació, cancel·lació, oposició i/o revocació del consentiment, d’acord amb el que s’estableix a la Llei Orgànica 15/1999 de Protecció de Dades. Per tal d’exercir aquests drets, caldrà necessàriament notificar-ho a info@vilassardedaltcontraelcancer.cat.

L’usuari podrà donar el seu consentiment per al tractament de les seves dades als efectes de rebre informació de la Fundació però cal dir que en qualsevol moment podrà revocar aquest consentiment adreçant-se necessàriament i per escrit a    info@vilassardedaltcontraelcancer.cat .

3.- Propietat intel·lectual i industrial.  Tant el contingut, com el disseny i el codi  informàtic, d’aquest web està protegit per drets de propietat intel·lectual, que són titularitat de l’Associació VILASSAR DE DALT CONTRA EL CÀNCER. L’usuari pot visualitzar, descarregar i reproduir el contingut del web, únicament per al seu ús personal i no comercial.

Estan expressament prohibides la reproducció, distribució, comunicació pública i transformació de part o de la totalitat del contingut del web, sense la prèvia autorització de l’Associació VILASSAR DE DALT CONTRA EL CÀNCER.  De la mateixa manera, aquesta prohibició es fa extensible als logos corresponents  a l’Associació VILASSAR DE DALT CONTRA EL CÀNCER .

4.- Caràcter  informatiu i divulgatiu del web. El contingut i la informació d’aquest web és  únicament de caràcter informatiu i/0  divulgatiu, però no comporta en cap cas    ni assessorament ni diagnòstic mèdic de cap tipus.

5.- Contingut i enllaços.  VILASSAR DE DALTCONTRA EL CÀNCER no garanteix  l’accés continuat als continguts de la seva pàgina web, ni l’absència de virus i/o altres components nocius en el website o en els seus servidors que fortuïtament es poguessin produir, ni tampoc la seva correcta visualització o descàrrega en moment puntuals.

VILASSAR DE DALT CONTRA EL CÀNCER no es responsabilitza de possibles danys o perjudicis produïts per interferències, interrupcions o desconnexions en el sistema que siguin aliens al seu control ni tampoc de possibles danys provocats en el sistema informàtic de l’usuari (hardware i software) com a conseqüència de l’accés al website. Per tant, el seu accés  a lapàgina web i la navegació per la mateixa es fa sota la responsabilitat de l’usuari.

L’Associació VILASSAR DE DALT CONTRA EL CÀNCER no assumeix cap  responsabilitat pels continguts dels enllaços de tercers als que es faci referència al web.L’existència en el present web de l’Associació VILASSAR DE DALT CONTRA EL CÀNCER  d’enllaços a altres llocs web no pressuposa cap tipus de relació entre VILASSAR DE DALT CONTRA EL CÀNCER i el propietari d’aquests altres llocs web.

6.-Exempció de responsabilitat. L’ús d’aquest web, de la informació que s’hi facilita i dels seus continguts dóna compte del  coneixement i l’acceptació de les condicions generals d’ús .

VILASSAR DE DALT CONTRA EL CÀNCER es reserva el dret a modificar i/o actualitzar els termes i condicions establerts en aquest web així com dels seus continguts quan així ho consideri i, conseqüentment,  la seva vigència quedarà limitada al temps de la seva exposició. Qualsevol controvèrsia o reclamació procedent o relacionada amb aquestes condicions d’ús serà regida per la Llei espanyola, essent els jutjats i tribunals de Barcelona els únics competents per conèixer la matèria. Si alguna de les estipulacions en contenció en aquestes condicions d’ús és declarada il·legal, nul·la o inaplicable per decisió judicial, la resta de les estipulacions seguiran en vigor i efecte.

Back To Top